جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2

جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2

جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2

جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2 

فایل PDF حاضر شامل جواب همه تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2 و همچنین متن فایل های صوتی کتاب است.

فایل PDF به زبان انگلیسی و در 22 صفحه است.

فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.